امید کریمی

درباره من

دکتر امید کریمی
image

استادیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1400/7/30)

استنادات

101

h-index

5

i10-index

3

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

73

مقالات

9

h-index

4

مؤلفین همکار

7

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1381

کارشناسی آمار

علامه طباطبایی

۱۳۸۱-۱۳۸۳

کارشناسی ارشد آمار ریاضی

تربیت مدرس

۱۳۸۳-۱۳۸۸

دکتری آمار

تربیت مدرس

تجارب

۱۳۹۲-۱۳۹۴

مدیر گروه آمار

دانشگاه سمنان

مهارت ها

آمار استنباطی

متغیرهای تصادفی چوله نرمال

آمار بیزی

آمار فضایی

مدل های خطی تعمیم یافته

اولویت های پژوهشی

آمار فضایی

آمار بیزی

مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی چوله

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Approximate pairwise likelihood inference in SGLM models with skew normal latent variables
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل‌های رگرسیونی اقتصادسنجی فضایی
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مقایسه‌ چند الگوریتم برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی
اندیشه آماری(2020)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های شمارشی فضایی روی تعداد روزهای هوای ناسالم شهر تهران
اندیشه آماری(2020)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
Approximate likelihood inference in spatial generalized linear mixed models with closed skew normal latent variables
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2020)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بقا با استفاده از رگرسیون درختی جمعی بیزی
اندیشه آماری(2019)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9511552019
مقایسه ای بین روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی برای برآورد پارامترهای سه مدل اقتصادسنجی فضایی
مدلسازی اقتصادسنجی(2019)
^ناهید اشرفی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی داده های بقا با همبستگی فضایی
اندیشه آماری(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9311552009
Approximate composite marginal likelihood inference in spatial generalized linear mixed models
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های سلسله مراتبی بیزی روی داده های فضایی زمانی حجیم قیمت مسکن شهر تهران
بررسی های آمار رسمی ایران(2018)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مقایسه رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مولفه های واریانس مدل حیوانی
علوم دامی ایران(2016)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9312552004
شبیه‌سازی از توزیع‌های چوله‌نرمال و چوله‌تی بسته با بکارگیری آن‌ها روی مدل معکوس سایسمیک بیزی
(2016)
^امید کریمی
تحلیل مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با استفاده از تقریب لاپلاس آشیانی جمع بسته
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, منور محمد کریمی
تحلیل مدل‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با استفاده از تقریب لاپلاس آشیانی جمع‌بسته
(2014)
^امید کریمی, منور محمد کریمی
استنباط شبه درستنمایی پاسخ های فضایی گسسته (مطالعه موردی داده های بارندگی استان سمنان)
نشریه علوم دانشگاهﻩ خوارﺯمی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, محسن محمدزاده
استنباط شبه درست نمایی پاسخ های فضایی گسسته (مطالعه موردی داده های بارندگی استان سمنان)
(2013)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل سری‌ زمانی برداری داده‌های ازدواج و طلاق
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552013, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مقایسه رگرسیون خطی با رگرسیون چندکی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552027, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی داده‌های شمارشی فضایی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل سری‌ زمانی چندمتغیره داده‌های مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای استان قم
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552028, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
روشهای برآورد در مدل خطی تابعی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9611552013, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی تقریبی مدل های رگرسیون فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل زمانی و فضایی‐زمانی داده های ریسک سلامت در تصادفات جاده ای استان قم
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
حسین والی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
Approximate Composite Marginal Likelihood Inference in SGLM Models with Skew Normal Latent Variables
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل مدل های سری زمانی شمارش فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
سپیده تشرفی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی و درستنمایی داده های بقای خوشه بندی شده
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
9511552003, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مدل های حیوانی با اثرات تصادف ژنتیکی چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
فاطمه پاکباز*, ^فاطمه حسینی, علیرضا نعمت الهی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل های فضایی‐ زمان چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل مقادیر گمشده در داده های فضایی‐زمان با رهیافت بیزی سلسله مراتبی
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
Analysis of livestock data using Approximate Bayesian computation Approach
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production(2018-02-11)
رستم عبدالهی ارپناهی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, 9312552004
یک الگوریتم تقریبی جدید برای تحلیل درستنمایی مدل‌‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با متغیرهای پنهان چوله نرمال
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی و بیزی تقریبی برای داده‌های قیمت ملک تهران
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی مدل‌های تُنُک فضایی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9411552017, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامترهای مدل آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با مدل اتو رگرسیوشرطی
یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2017-08-30)
9311552003, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
Number of Inseminations to Conception in Iranian Holstein cows using Bayesian Markov Random Fields
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی مدل های اقتصادسنجی فضایی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9321552001, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی برای دادههای فضایی - زمانی حجیم و کاربرد آن روی دادههای قیمت مسکن شهر تهران
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^امید کریمی*
مدل فضایی-زمانی انعطاف پذیر برای داده های آلودگی هوای شهر تهران
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9221552001, ^امید کریمی*
آماره کاوشی فضایی انعطاف پذیر
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9311552007, ^امید کریمی*
برآورد بیزی پارامترها و وراثت پذیری در مدل های حیوانی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
سه الگوریتم شبیه سازی از توزیع چوله نرمال بسته و کاربرد آن در مدل معکوس ارتعاشی بیزی
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-27)
^امید کریمی
تحلیل ساختاری میدان های تصادفی چوله گاوسی روی داده های فضایی
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-27)
^امید کریمی
تحلیل درستنمایی تاوانیده برای توزیع چوله نرمال و چوله تی
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل نظریه پاسخ سوال به وسیله تابع پیوند چوله نرمال
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^امید کریمی
استنباط درستنمایی تقریبی در مدلهای آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی
یازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران(2012-08-28)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
معرفی فرم گسسته میدان تصادفی چوله گاوسی بسته و کاربردهای آن
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2011-09-10)
^امید کریمی, دکتر محمدزاده
Pairwise Likelihood in Spatial GLMM with Skew Normal Latent Variables
15th Conference of the International Association for Mathematical Geology, IAMG 2011, Austria(2011-09-05)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
تحليل بيزي مدل هاي نظريه پاسخ سوال IRT چوله
آقاسي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل معكوس سايسميك بيزي به وسيله ي توزيع هاي چوله
بخشي شجاعي معصومه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مد لهاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از تقريب لاپلاس آشياني جمع بسته
محمدكريمي منور(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي تاوانيده، براي توزيع هاي چوله نرمال و چوله تي روي داده هاي فضايي
الياسي طاهره(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشگويي دادها ي فضايي زماني با رهيافت بيز تقريبي
همايون فال الهام(تاریخ دفاع: 1394/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و اندازه گيري ريسك نوسانات نرخ ارز و نحوه كنترل پرتفو دارايي هاي ارزي
كاكه سور شيرزاد(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استنباط بيزي تقريبي براي مدل هاي اقتصاد سنجي فضايي
بختياري فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مولفه هاي واريانس مدل هاي حيواني با رهيافت بيزي تقريبي
جواهري نيلوفر(تاریخ دفاع: 1395/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي براي رگرسيون توزيعي جمعي ساختاري چند متغيره
جهانگير مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي داده هاي بقا با وابستگي فضايي
عزيزي عهديه(تاریخ دفاع: 1395/02/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل فضايي-زماني انعطاف پذير براي داده هاي آلودگي هواي شهر تهران
نيكو چوبدار فرشته(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خوشه اي بيمار با استفاده ازآماره كاوشي فضايي انعطاف پذير
رهائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد بيزي و ماكسيمم درستنمايي تقريبي پارامترهاي مدلsglmبا مدل هاي اتو رگرسيون شرطي
چگيني احترام(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي محاسباتي بيزي تقريبي
چاوندر قدرت اله(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اختلاط فضايي در مدل هاي آميخته تعميم يافته فضايي
علي محمدي فرانك(تاریخ دفاع: 1396/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل نرخ متناسب كاكس براي اثرات متقابل و اثرات غير خطي
شمائي ليلا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد ماكسيمم درستنمايي مدل هاي رگرسيوني در اقتصاد سنجي فضايي
اكبري مهديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بقا با استفاده از رگرسيون درختي جمعي بيزي
حامدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص تغييرات توزيعي فرايندهاي محيطي با استفاده از رگرسيون چندك فضايي-زماني
معصومي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي و بيزي داده هاي بقاي خوشه بندي شده
احمدي كمني غزل(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون نيكويي برازش و مسئله¬ي نقطه تغيير براي توزيع چوله نرمال
فرجام احمد(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل¬هاي فضايي مقياس بزرگ براساس فرآيند گاوسي تقريبي
احمدخاني وحيد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي-زماني داده¬هاي ريسك سلامت در تصادفات جاده¬اي استان قم طي سال¬هاي 1388 تا 1395
والي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل چند متغيره آمارهاي رسمي ازدواج و طلاق كل كشور طي سال¬هاي 1384 تا 1394
غضنفري مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل داده هاي سري زماني شمارشي تحت مدل هاي خطي تعميم يافته
تشرفي سپيده(تاریخ دفاع: 1398/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي فرآيند لگ-گاوسي كاكس براي داده¬هاي فضايي و فضايي-زماني
صابريان زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي فضا حالت براي خانواده توزيع هاي نمايي
عبداللهي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هاي برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي
عرب حسن آبادي سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل هاي جمعي فضايي و غير فضايي،
خرم نگين(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از رهيافت درستنمايي مركب
صفاخواه سوگند(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مدل هاي فضايي-زماني ناحيه اي با پيشين هاي اتورگرسيو شرطي
محمدزاده شهريار(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Bayesian Spatial Regression Models with Closed Skew Normal Correlated Errors and Missing Observations
STATISTICAL PAPERS(2012)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
برازش مدل رگرسیونی نیمه پارامتری ریج به داده های نادقیق
(2020-10-12)
مدل سازی و پیشگویی فضایی - زمانی متوسط قیمت ماهیانه واحدهای مسکونی شهر تهران
(2018-07-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
فصل پنجم کتاب- طرح بلوکی و ...   (196 بار دانلود)
کتاب مونت گمری فصل پنجم - طرح بلوکی و مربع لاتین و ...
فصل چهارم کتاب- مناسبت مدل   (186 بار دانلود)
کتاب مونت گمری فصل چهارم - مناسبت مدل
اسکن فصل سوم کتاب   (155 بار دانلود)
کتاب مونت گمری فصل سوم - طرح تصادفی ساده
فصل اول و دوم کتاب- محاسبات آماری   (188 بار دانلود)
اسکن کتاب -فصل‌های اول و دوم
فصل ششم کتاب - پیوسته ۱   (209 بار دانلود)
فصل ششم کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
فصل پنجم کتاب - پیوسته ۱   (167 بار دانلود)
فصل پنجم کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
فصل چهارم کتاب - پیوسته ۱   (204 بار دانلود)
فصل چهارم کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
فصل سوم کتاب - پیوسته ۱   (156 بار دانلود)
فصل سوم کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
فصل دوم کتاب - پیوسته ۱   (162 بار دانلود)
فصل دوم کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
فصل اول کتاب - پیوسته ۱   (215 بار دانلود)
فصل اول کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
اسکن کتاب فصل یک و دو   (182 بار دانلود)
کتاب مونت گمری فصل های یک و دو
کدهای درس روش‌های عددی و شبیه‌سازی سال ۹۹   (110 بار دانلود)
Simulation R codes-2021
فصل ۹ کتاب   (168 بار دانلود)
حل تمرین نظریه اندازه ۲   (127 بار دانلود)
حل بعضی تمرینات همگرایی و امید ریاضی
اسكن فصل ۸ کتاب (رگرسیون خطی ساده)   (253 بار دانلود)
اسكن كتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲)- فصل ۸ - رگرسیون خطی ساده
کتاب لاتین شبیه سازی با R   (236 بار دانلود)
Introduction to Probability Simulation and Gibbs Sampling with R
اسکن کتاب آمار و احتمال مهندسی (قسمت دوم)   (200 بار دانلود)
اسکن فصل های شش تا هشت کتاب (دکتر مشکانی)
اسکن کتاب آمار و احتمال مهندسی (قسمت اول)   (205 بار دانلود)
اسکن فصل های یک تا پنج کتاب (دکتر مشکانی)
حل سوالات امتحان اول   (216 بار دانلود)
حل یک نمونه از سوالات امتحان فصل ۸-سال ۹۹
مسائل تکمیلی ۱   (236 بار دانلود)
محاسبه لگاریتم تابع درستنمایی و رسم آن با نرم‌افزار
مسائل آمار ۲ (تکمیلی ۱)   (221 بار دانلود)
لینک دانلود نرم افزار SPSS 26   (166 بار دانلود)
spss 26 for windows and Mac
نمونه فایل پایان نامه جدید   (212 بار دانلود)
فایل‌های زی‌پرشین پایان نامه کارشناسی ارشد
جدول توزیع فیشر   (204 بار دانلود)
جدول توزیع F
جدول توزیع کای دو   (199 بار دانلود)
جدول توزیع کای اسکویر
جدول توزیع تی استیودنت   (184 بار دانلود)
جدول توزیع t-student
جدول توزیع نرمال استاندارد   (284 بار دانلود)
جدول Z
نرم افزار آماری مینی تب ۱۹   (312 بار دانلود)
MiniTab19
كتاب طرح ۲   (276 بار دانلود)
اسكن كتاب طرح ۲- مونت گومری
كتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲)   (926 بار دانلود)
كتاب دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی
كتاب احتمال- دکتر پاشا   (214 بار دانلود)
اسكن كتاب احتمال
كتاب لاتین رزنیک   (178 بار دانلود)
جزوه نظریه اندازه و احتمال مالي   (195 بار دانلود)
جزوه آقای سید علیان-سال ۹۸
جداول آماری -توزیع‌ها   (235 بار دانلود)
مقادیر جدول توزیع کای دو، توزیع تی و توزیع فیشر
کتاب آمار ۱ قسمت ۵   (361 بار دانلود)
فصل ۷ و ۸ کتاب همراه با مسائل
داده های امتحان   (234 بار دانلود)
داده های stat99-1.txt و stat99-2.txt
کدهای R درس طرح ۱ سال ۹۹   (196 بار دانلود)
داده ها در یک فایل جدا به نام داده های R قرار گرفته است.
داده های R طرح ۱ سال ۹۹   (217 بار دانلود)
داده های مثال ۱-۵ و ۲-۵ و ۳-۵ و ۵-۵ طرح ۱
کدهای R درس پیوسته ۱ سال ۹۹   (236 بار دانلود)
کدهای R درس پیوسته ۲ - ۹۹   (221 بار دانلود)
تا جلسه دوازدهم
کدهای R درس محاسبات آماری سال ۹۹   (268 بار دانلود)
کدهای R تمام جلسات + کدهای رگرسیون
کتاب آمار ۱ قسمت ۴   (382 بار دانلود)
فصل ششم- متغیرهای تصادفی گسسته
کتاب آمار ۱ قسمت ۳   (378 بار دانلود)
فصل پنجم- مبحث احتمال
مسایل فصل ۵ طرح ۱   (222 بار دانلود)
مثال طرح مربع یونانی لاتین و مسایل فصل ۵ کتاب
جداول داده ای پیوسته ۲-قسمت ۲   (231 بار دانلود)
جداول: ۱۲-۹ و ۳-۱۱ و ۴-۱۱ و ۵-۱۱ و ۶-۱۱
مثال ۵-۴ کتاب مونتگمری   (236 بار دانلود)
مثال حل شده طرح مربع لاتین
کتاب طرح و تحلیل آزمایش‌ها با R   (305 بار دانلود)
Design and Analysis of Experiments with R John Lawson 2015 by Taylor & Francis Group
جزوه آمار رسمی   (305 بار دانلود)
جزوه دکتر نورمحمدی
جزوه آموزش طرح ۱ با Minitab19   (351 بار دانلود)
جزوه آموزشی طرح۱ - خانم صالحی
جزوه پیوسته-بخش دوم   (470 بار دانلود)
بخش دوم
کتاب پیوسته ۲ - قسمت ۱   (445 بار دانلود)
اسکن فصل هشتم کتاب
کتاب پیوسته ۲ - قسمت ۲   (352 بار دانلود)
اسکن فصل نهم کتاب
محاسبات آماری-۲   (398 بار دانلود)
قسمت دوم اسکن کتاب محاسبات آماری
مثال ۱-۵ کتاب   (237 بار دانلود)
داده‌های مثال ۱-۵ و حل آن صفحه ۱۶۳
کتاب آمار ۱ قسمت ۲   (419 بار دانلود)
از صفحه ۸۵ تا فصل پنجم صفحه ۱۵۸
کتاب آمار ۱ قسمت ۱   (671 بار دانلود)
بخش اول تا فصل ۳ صفحه ۸۴
جدول ۸-۱ و ۸-۲   (304 بار دانلود)
پیوسته ۲
جداول کتاب طرح آزمایش   (236 بار دانلود)
مقادیر جدول دانکن- دانت-دامنه استیودنت شده
محاسبات آماری-۱   (426 بار دانلود)
اسکن کتاب -قسمت اول
مسائل فصل سوم طرح ۱   (262 بار دانلود)
کتاب مونتگمری
داد۰ های پیوسته ۱   (337 بار دانلود)
داده های جداول کتاب و بعضی مسائل کتاب
پیوسته۱ با R   (304 بار دانلود)
جزوه فارسی پیوسته۱ با R
جزوه پیوسته ۱ بخش اول   (437 بار دانلود)
جزوه طرح ۱ (خانم ساریخانی)   (474 بار دانلود)
منبع کتاب طرح آزمایش ها مونتگمری
فصل ۳ بخش تحلیل واریانس   (307 بار دانلود)
کتاب طرح آزمایش مونتگمری
مسائل فصل دوم طرح ۱   (283 بار دانلود)
مسایل فصل دوم کتاب مونتگومری
سایت اطلاعات آماری استـان تـهران   (237 بار دانلود)
http://amar.thmporg.ir/
جزوه طرح ۲   (354 بار دانلود)
(جزوه خانم ساریخانی)-سال 99
رسم بیضی گون با R   (231 بار دانلود)
Ellipse plots in R
مثال محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس ۳*۳   (245 بار دانلود)
FINDING EIGENVALUES AND EIGENVECTORS
تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی با R   (217 بار دانلود)
Principal Components and Factor Analysis with R
تحلیل مولفه های اصلی   (217 بار دانلود)
Principal Component Analysis (Ruey S. Tsay Lecture 6)
کتاب لاتین Applied Multivariate Statistics with R   (261 بار دانلود)
Zelterman, D., (2015), Applied Multivariate Statistics with R, Springer
کدهای R درس شبیه سازی سال ۹۸   (245 بار دانلود)
نیمسال اول
داده‌های سوالات مسابقات آماری   (222 بار دانلود)
سوالات مسابقات آماری   (258 بار دانلود)
سایت های مهم برای داده   (273 بار دانلود)
استخراج داده های واقعی
راهنمای سری زمانی با R   (333 بار دانلود)
محاسبات آماری با R   (326 بار دانلود)
پروژه خانم حامدی
Practical Regression and Anova using R   (276 بار دانلود)
Julian J. Faraway --July 2002
Regression Diagnostics with R   (230 بار دانلود)
تشخیص مدل رگرسیون
دستورات مفید R درس رگرسیون ۱   (257 بار دانلود)
جدول‌های درس کنترل کیفیت آماری   (267 بار دانلود)
کدهای R درس رگرسیون ۱ سال ۹۷   (219 بار دانلود)
ترجمه کتاب شبیه سازی   (469 بار دانلود)
فایل زیپرشین   (366 بار دانلود)
داده‌های ۹۸ - ۱   (268 بار دانلود)
کدهای R درس محاسبات آماری سال ۹۸   (294 بار دانلود)
کدهای R درس شبیه‌سازی سال ۹۸   (292 بار دانلود)
مساله ۱   (496 بار دانلود)
مساله ۱ محاسبات

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان -روبروی پارک سوکان-پردیس یک -دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر-گروه آمار - کد پ:19111- 35131
omid.karimi@semnan.ac.ir
(+98)2331535764

فرم تماس