امید کریمی

درباره من

دکتر امید کریمی
image

استادیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1399/7/29)

استنادات

99

h-index

5

i10-index

3

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1399/7/26)

استنادات

64

مقالات

8

h-index

4

مؤلفین همکار

5

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1381

کارشناسی آمار

علامه طباطبایی

۱۳۸۱-۱۳۸۳

کارشناسی ارشد آمار ریاضی

تربیت مدرس

۱۳۸۳-۱۳۸۸

دکتری آمار

تربیت مدرس

تجارب

۱۳۹۲-۱۳۹۴

مدیر گروه آمار

دانشگاه سمنان

مهارت ها

آمار استنباطی

متغیرهای تصادفی چوله نرمال

آمار بیزی

آمار فضایی

مدل های خطی تعمیم یافته

اولویت های پژوهشی

آمار فضایی

آمار بیزی

مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی چوله

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Approximate likelihood inference in spatial generalized linear mixed models with closed skew normal latent variables
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2020)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بقا با استفاده از رگرسیون درختی جمعی بیزی
اندیشه آماری(2019)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9511552019
مقایسه ای بین روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی برای برآورد پارامترهای سه مدل اقتصادسنجی فضایی
مدلسازی اقتصادسنجی(2019)
^ناهید اشرفی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی داده های بقا با همبستگی فضایی
اندیشه آماری(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9311552009
Approximate composite marginal likelihood inference in spatial generalized linear mixed models
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های سلسله مراتبی بیزی روی داده های فضایی زمانی حجیم قیمت مسکن شهر تهران
بررسی های آمار رسمی ایران(2018)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مقایسه رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مولفه های واریانس مدل حیوانی
علوم دامی ایران(2016)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9312552004
شبیه‌سازی از توزیع‌های چوله‌نرمال و چوله‌تی بسته با بکارگیری آن‌ها روی مدل معکوس سایسمیک بیزی
(2016)
^امید کریمی
تحلیل مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با استفاده از تقریب لاپلاس آشیانی جمع بسته
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, منور محمد کریمی
تحلیل مدل‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با استفاده از تقریب لاپلاس آشیانی جمع‌بسته
(2014)
^امید کریمی, منور محمد کریمی
استنباط شبه درستنمایی پاسخ های فضایی گسسته (مطالعه موردی داده های بارندگی استان سمنان)
نشریه علوم دانشگاهﻩ خوارﺯمی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, محسن محمدزاده
استنباط شبه درست نمایی پاسخ های فضایی گسسته (مطالعه موردی داده های بارندگی استان سمنان)
(2013)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
تحلیل مدل های سری زمانی شمارش فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
سپیده تشرفی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی تقریبی مدل های رگرسیون فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل زمانی و فضایی‐زمانی داده های ریسک سلامت در تصادفات جاده ای استان قم
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
حسین والی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
Approximate Composite Marginal Likelihood Inference in SGLM Models with Skew Normal Latent Variables
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی مدل های فضایی‐ زمان چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل مقادیر گمشده در داده های فضایی‐زمان با رهیافت بیزی سلسله مراتبی
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی و درستنمایی داده های بقای خوشه بندی شده
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
9511552003, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مدل های حیوانی با اثرات تصادف ژنتیکی چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
فاطمه پاکباز*, ^فاطمه حسینی, علیرضا نعمت الهی, ^امید کریمی
Analysis of livestock data using Approximate Bayesian computation Approach
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production(2018-02-11)
رستم عبدالهی ارپناهی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, 9312552004
تحلیل بیزی و بیزی تقریبی برای داده‌های قیمت ملک تهران
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
یک الگوریتم تقریبی جدید برای تحلیل درستنمایی مدل‌‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با متغیرهای پنهان چوله نرمال
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
Number of Inseminations to Conception in Iranian Holstein cows using Bayesian Markov Random Fields
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل‌های تُنُک فضایی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9411552017, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامترهای مدل آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با مدل اتو رگرسیوشرطی
یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2017-08-30)
9311552003, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مدل فضایی-زمانی انعطاف پذیر برای داده های آلودگی هوای شهر تهران
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9221552001, ^امید کریمی*
آماره کاوشی فضایی انعطاف پذیر
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9311552007, ^امید کریمی*
برآورد بیزی پارامترها و وراثت پذیری در مدل های حیوانی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی مدل های اقتصادسنجی فضایی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9321552001, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی برای دادههای فضایی - زمانی حجیم و کاربرد آن روی دادههای قیمت مسکن شهر تهران
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^امید کریمی*
تحلیل ساختاری میدان های تصادفی چوله گاوسی روی داده های فضایی
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-27)
^امید کریمی
سه الگوریتم شبیه سازی از توزیع چوله نرمال بسته و کاربرد آن در مدل معکوس ارتعاشی بیزی
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-27)
^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل نظریه پاسخ سوال به وسیله تابع پیوند چوله نرمال
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^امید کریمی
تحلیل درستنمایی تاوانیده برای توزیع چوله نرمال و چوله تی
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^امید کریمی
استنباط درستنمایی تقریبی در مدلهای آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی
یازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران(2012-08-28)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
معرفی فرم گسسته میدان تصادفی چوله گاوسی بسته و کاربردهای آن
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2011-09-10)
^امید کریمی, دکتر محمدزاده
Pairwise Likelihood in Spatial GLMM with Skew Normal Latent Variables
15th Conference of the International Association for Mathematical Geology, IAMG 2011, Austria(2011-09-05)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
تحليل بيزي مدل هاي نظريه پاسخ سوال IRT چوله
آقاسي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل معكوس سايسميك بيزي به وسيله ي توزيع هاي چوله
بخشي شجاعي معصومه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مد لهاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از تقريب لاپلاس آشياني جمع بسته
محمدكريمي منور(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي تاوانيده، براي توزيع هاي چوله نرمال و چوله تي روي داده هاي فضايي
الياسي طاهره(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشگويي دادها ي فضايي زماني با رهيافت بيز تقريبي
همايون فال الهام(تاریخ دفاع: 1394/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و اندازه گيري ريسك نوسانات نرخ ارز و نحوه كنترل پرتفو دارايي هاي ارزي
كاكه سور شيرزاد(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استنباط بيزي تقريبي براي مدل هاي اقتصاد سنجي فضايي
بختياري فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مولفه هاي واريانس مدل هاي حيواني با رهيافت بيزي تقريبي
جواهري نيلوفر(تاریخ دفاع: 1395/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي براي رگرسيون توزيعي جمعي ساختاري چند متغيره
جهانگير مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي داده هاي بقا با وابستگي فضايي
عزيزي عهديه(تاریخ دفاع: 1395/02/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل فضايي-زماني انعطاف پذير براي داده هاي آلودگي هواي شهر تهران
نيكو چوبدار فرشته(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خوشه اي بيمار با استفاده ازآماره كاوشي فضايي انعطاف پذير
رهائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد بيزي و ماكسيمم درستنمايي تقريبي پارامترهاي مدلsglmبا مدل هاي اتو رگرسيون شرطي
چگيني احترام(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي محاسباتي بيزي تقريبي
چاوندر قدرت اله(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اختلاط فضايي در مدل هاي آميخته تعميم يافته فضايي
علي محمدي فرانك(تاریخ دفاع: 1396/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل نرخ متناسب كاكس براي اثرات متقابل و اثرات غير خطي
شمائي ليلا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد ماكسيمم درستنمايي مدل هاي رگرسيوني در اقتصاد سنجي فضايي
اكبري مهديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بقا با استفاده از رگرسيون درختي جمعي بيزي
حامدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص تغييرات توزيعي فرايندهاي محيطي با استفاده از رگرسيون چندك فضايي-زماني
معصومي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي و بيزي داده هاي بقاي خوشه بندي شده
احمدي كمني غزل(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون نيكويي برازش و مسئله¬ي نقطه تغيير براي توزيع چوله نرمال
فرجام احمد(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل¬هاي فضايي مقياس بزرگ براساس فرآيند گاوسي تقريبي
احمدخاني وحيد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي-زماني داده¬هاي ريسك سلامت در تصادفات جاده¬اي استان قم طي سال¬هاي 1388 تا 1395
والي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل چند متغيره آمارهاي رسمي ازدواج و طلاق كل كشور طي سال¬هاي 1384 تا 1394
غضنفري مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل داده هاي سري زماني شمارشي تحت مدل هاي خطي تعميم يافته
تشرفي سپيده(تاریخ دفاع: 1398/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي فرآيند لگ-گاوسي كاكس براي داده¬هاي فضايي و فضايي-زماني
صابريان زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي فضا حالت براي خانواده توزيع هاي نمايي
عبداللهي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هاي برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي
عرب حسن آبادي سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل هاي جمعي فضايي و غير فضايي،
خرم نگين(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Bayesian Spatial Regression Models with Closed Skew Normal Correlated Errors and Missing Observations
STATISTICAL PAPERS(2012)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
مدل سازی و پیشگویی فضایی - زمانی متوسط قیمت ماهیانه واحدهای مسکونی شهر تهران
(2018-07-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
جدول توزیع نرمال استاندارد   (32 بار دانلود)
جدول Z
نرم افزار آماری مینی تب ۱۹   (36 بار دانلود)
MiniTab19
كتاب طرح ۲   (27 بار دانلود)
اسكن كتاب طرح ۲- مونت گومری
كتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲)   (291 بار دانلود)
كتاب دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی
كتاب احتمال- دکتر پاشا   (21 بار دانلود)
اسكن كتاب احتمال
كتاب لاتین رزنیک   (15 بار دانلود)
جزوه نظریه اندازه و احتمال مالي   (17 بار دانلود)
جزوه آقای سید علیان-سال ۹۸
جداول آماری -توزیع‌ها   (45 بار دانلود)
مقادیر جدول توزیع کای دو، توزیع تی و توزیع فیشر
کتاب آمار ۱ قسمت ۵   (48 بار دانلود)
فصل ۷ و ۸ کتاب همراه با مسائل
داده های امتحان   (68 بار دانلود)
داده های stat99-1.txt و stat99-2.txt
داده های R طرح ۱ سال ۹۹   (58 بار دانلود)
داده های مثال ۱-۵ و ۲-۵ و ۳-۵ و ۵-۵ طرح ۱
کدهای R درس طرح ۱ سال ۹۹   (46 بار دانلود)
داده ها در یک فایل جدا به نام داده های R قرار گرفته است.
کدهای R درس پیوسته ۱ سال ۹۹   (57 بار دانلود)
کدهای R درس پیوسته ۲ - ۹۹   (68 بار دانلود)
تا جلسه دوازدهم
کدهای R درس محاسبات آماری سال ۹۹   (103 بار دانلود)
کدهای R تمام جلسات + کدهای رگرسیون
کتاب آمار ۱ قسمت ۴   (64 بار دانلود)
فصل ششم- متغیرهای تصادفی گسسته
کتاب آمار ۱ قسمت ۳   (68 بار دانلود)
فصل پنجم- مبحث احتمال
مسایل فصل ۵ طرح ۱   (78 بار دانلود)
مثال طرح مربع یونانی لاتین و مسایل فصل ۵ کتاب
جداول داده ای پیوسته ۲-قسمت ۲   (72 بار دانلود)
جداول: ۱۲-۹ و ۳-۱۱ و ۴-۱۱ و ۵-۱۱ و ۶-۱۱
مثال ۵-۴ کتاب مونتگمری   (58 بار دانلود)
مثال حل شده طرح مربع لاتین
کتاب طرح و تحلیل آزمایش‌ها با R   (63 بار دانلود)
Design and Analysis of Experiments with R John Lawson 2015 by Taylor & Francis Group
جزوه آمار رسمی   (102 بار دانلود)
جزوه دکتر نورمحمدی
جزوه آموزش طرح ۱ با Minitab19   (104 بار دانلود)
جزوه آموزشی طرح۱ - خانم صالحی
جزوه پیوسته-بخش دوم   (159 بار دانلود)
بخش دوم
کتاب پیوسته ۲ - قسمت ۱   (179 بار دانلود)
اسکن فصل هشتم کتاب
کتاب پیوسته ۲ - قسمت ۲   (118 بار دانلود)
اسکن فصل نهم کتاب
محاسبات آماری-۲   (114 بار دانلود)
قسمت دوم اسکن کتاب محاسبات آماری
مثال ۱-۵ کتاب   (87 بار دانلود)
داده‌های مثال ۱-۵ و حل آن صفحه ۱۶۳
کتاب آمار ۱ قسمت ۲   (98 بار دانلود)
از صفحه ۸۵ تا فصل پنجم صفحه ۱۵۸
کتاب آمار ۱ قسمت ۱   (111 بار دانلود)
بخش اول تا فصل ۳ صفحه ۸۴
جدول ۸-۱ و ۸-۲   (162 بار دانلود)
پیوسته ۲
جداول کتاب طرح آزمایش   (78 بار دانلود)
مقادیر جدول دانکن- دانت-دامنه استیودنت شده
محاسبات آماری-۱   (130 بار دانلود)
اسکن کتاب -قسمت اول
مسائل فصل سوم طرح ۱   (88 بار دانلود)
کتاب مونتگمری
داد۰ های پیوسته ۱   (117 بار دانلود)
داده های جداول کتاب و بعضی مسائل کتاب
پیوسته۱ با R   (109 بار دانلود)
جزوه فارسی پیوسته۱ با R
جزوه پیوسته ۱ بخش اول   (154 بار دانلود)
جزوه طرح ۱ (خانم ساریخانی)   (168 بار دانلود)
منبع کتاب طرح آزمایش ها مونتگمری
فصل ۳ بخش تحلیل واریانس   (74 بار دانلود)
کتاب طرح آزمایش مونتگمری
مسائل فصل دوم طرح ۱   (109 بار دانلود)
مسایل فصل دوم کتاب مونتگومری
سایت اطلاعات آماری استـان تـهران   (90 بار دانلود)
http://amar.thmporg.ir/
جزوه طرح ۲   (112 بار دانلود)
(جزوه خانم ساریخانی)-سال 99
رسم بیضی گون با R   (76 بار دانلود)
Ellipse plots in R
مثال محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس ۳*۳   (91 بار دانلود)
FINDING EIGENVALUES AND EIGENVECTORS
تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی با R   (72 بار دانلود)
Principal Components and Factor Analysis with R
تحلیل مولفه های اصلی   (66 بار دانلود)
Principal Component Analysis (Ruey S. Tsay Lecture 6)
کتاب لاتین Applied Multivariate Statistics with R   (89 بار دانلود)
Zelterman, D., (2015), Applied Multivariate Statistics with R, Springer
کدهای R درس شبیه سازی سال ۹۸   (73 بار دانلود)
نیمسال اول
داده‌های سوالات مسابقات آماری   (91 بار دانلود)
سوالات مسابقات آماری   (120 بار دانلود)
سایت های مهم برای داده   (117 بار دانلود)
استخراج داده های واقعی
راهنمای سری زمانی با R   (120 بار دانلود)
محاسبات آماری با R   (102 بار دانلود)
پروژه خانم حامدی
Practical Regression and Anova using R   (119 بار دانلود)
Julian J. Faraway --July 2002
Regression Diagnostics with R   (84 بار دانلود)
تشخیص مدل رگرسیون
دستورات مفید R درس رگرسیون ۱   (87 بار دانلود)
جدول‌های درس کنترل کیفیت آماری   (90 بار دانلود)
کدهای R درس رگرسیون ۱ سال ۹۷   (70 بار دانلود)
ترجمه کتاب شبیه سازی   (161 بار دانلود)
فایل زیپرشین   (209 بار دانلود)
داده‌های ۹۸ - ۱   (117 بار دانلود)
کدهای R درس محاسبات آماری سال ۹۸   (121 بار دانلود)
کدهای R درس شبیه‌سازی سال ۹۸   (131 بار دانلود)
مساله ۱   (257 بار دانلود)
مساله ۱ محاسبات

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
سمینار کارشناسی ارشد (1399/02/29)
کلاس آمار رسمی جلسه ششم به بعد (1399/02/14)
کلاس پیوسته ۲ جلسه هشتم و بعد از آن ... (1399/02/14)
کلاس طرح ۱ جلسه دهم به بعد (1399/02/14)
کلاس پیوسته ۱ جلسه دهم به بعد (1399/02/13)
کلاس آمار حسابداری ۱ جلسه چهارم به بعد (1399/02/11)
کلاس طرح ۱ جلسه نهم (1399/02/09)
کلاس پیوسته ۱ جلسه نهم (1399/02/09)
کلاس محاسبات آماری- جلسه هشتم به بعد... (1399/02/08)
کلاس آمار رسمی -جلسه پنجم (1399/02/07)
کلاس پیوسته ۲ جلسه هفتم (1399/02/07)
کلاس طرح ۱ جلسه هشتم (1399/02/07)
کلاس پیوسته ۱ جلسه هشتم (1399/02/06)
کلاس محاسبات آماری جلسه هفتم (1399/02/04)
کلاس آمار حسابداری ۱ جلسه سوم (1399/02/02)
کلاس طرح ۱ جلسه هفتم (1399/02/02)
کلاس پیوسته ۲ جلسه ششم (1399/02/02)
کلاس محاسبات آماری جلسه ششم (1399/02/02)
کلاس محاسبات آماری جلسه پنجم (1399/02/01)
کلاس آمار رسمی جلسه چهارم (1399/01/31)
کلاس پیوسته ۲ جلسه پنجم (1399/01/31)
کلاس طرح ۱ جلسه ششم (1399/01/31)
کلاس پیوسته ۱ جلسه هفتم (1399/01/30)
کلاس آمار حسابداری ۱ جلسه دوم (1399/01/26)
کلاس طرح ۱ جلسه پنجم (1399/01/26)
کلاس پیوسته ۱ جلسه ششم (1399/01/26)
کلاس پیوسته ۲ جلسه چهارم (1399/01/25)
کلاس محاسبات آماری جلسه چهارم (1399/01/25)
کلاس آمار رسمی جلسه سوم (1399/01/24)
کلاس پیوسته ۱ جلسه پنجم (1399/01/23)
کلاس آمار حسابداری ۱ جلسه اول (1399/01/19)
کلاس طرح ۱ جلسه چهارم (1399/01/19)
کلاس پیوسته ۲ جلسه سوم (1399/01/19)
کلاس محاسبات آماری جلسه سوم (1399/01/19)
کلاس محاسبات آماری جلسه دوم (1399/01/18)
کلاس آمار رسمی جلسه دوم (1399/01/17)
کلاس پیوسته ۲ جلسه دوم (1399/01/17)
کلاس طرح ۱ جلسه سوم (1399/01/17)
کلاس پیوسته ۱ جلسه چهارم (1399/01/16)
کلاس طرح ۱ جلسه دوم (1398/12/27)
کلاس پیوسته ۱ جلسه سوم (1398/12/27)
کلاس محاسبات آماری- جلسه اول (1398/12/26)
کلاس آمار رسمی (1398/12/25)
کلاس پیوسته ۱ جلسه اول (1398/12/25)
کلاس پیوسته ۱ جلسه دوم (1398/12/25)
کلاس پیوسته ۲ جلسه اول (1398/12/25)
کلاس طرح ۱ جلسه اول (1398/12/25)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان -روبروی پارک سوکان-پردیس یک -دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر-گروه آمار - کد پ:19111- 35131
omid.karimi@semnan.ac.ir
(+98)2331535764

فرم تماس