امید کریمی

درباره من

دکتر امید کریمی
image

دانشیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/3/22)

استنادات

154

h-index

6

i10-index

4

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1403/3/21)

استنادات

93

مقالات

9

h-index

4

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۸۱-۱۳۸۳

کارشناسی ارشد آمار ریاضی

تربیت مدرس

۱۳۸۳-۱۳۸۸

دکتری آمار

تربیت مدرس

1377-1381

کارشناسی آمار

علامه طباطبایی

تجارب

۱۳۹۲-۱۳۹۴

مدیر گروه آمار

دانشگاه سمنان

مهارت ها

متغیرهای تصادفی چوله نرمال

آمار بیزی

آمار فضایی

مدل های خطی تعمیم یافته

آمار استنباطی

اولویت های پژوهشی

آمار بیزی

مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی چوله

آمار فضایی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/23
مقایسه رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مولفه های واریانس مدل حیوانی
علوم دامی ایران(2016)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9312552004
استنباط شبه درستنمایی پاسخ های فضایی گسسته (مطالعه موردی داده های بارندگی استان سمنان)
نشریه علوم دانشگاهﻩ خوارﺯمی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, محسن محمدزاده
تحلیل مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با استفاده از تقریب لاپلاس آشیانی جمع بسته
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, منور محمد کریمی
Approximate composite marginal likelihood inference in spatial generalized linear mixed models
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی داده های بقا با همبستگی فضایی
اندیشه آماری(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9311552009
تحلیل مدل های سلسله مراتبی بیزی روی داده های فضایی زمانی حجیم قیمت مسکن شهر تهران
بررسی های آمار رسمی ایران(2018)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مقایسه ای بین روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی برای برآورد پارامترهای سه مدل اقتصادسنجی فضایی
مدلسازی اقتصادسنجی(2019)
^ناهید اشرفی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل بقا با استفاده از رگرسیون درختی جمعی بیزی
اندیشه آماری(2019)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9511552019
Approximate likelihood inference in spatial generalized linear mixed models with closed skew normal latent variables
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2020)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مقایسه‌ چند الگوریتم برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی
اندیشه آماری(2020)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های شمارشی فضایی روی تعداد روزهای هوای ناسالم شهر تهران
اندیشه آماری(2020)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی مدل‌های رگرسیونی اقتصادسنجی فضایی
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
Approximate pairwise likelihood inference in SGLM models with skew normal latent variables
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
معرفی یک میدان تصادفی مانای چوله گاوسی
مجله علوم آماری(2021)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
وش‌های مونت‌کارلویی همیلتونی برای تحلیل مدل‌ آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی چوله
نشریه علمی اندیشه آماری(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برازش مدل‌های سری‌زمانی شمارشی روی تعداد مراجعین به مراکز ترک اعتیاد در شهرستان سمنان
مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران(2020)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی, 9511615002
برآورد مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با میدان تصادفی چوله گاوسی مانا
نشریه علمی اندیشه آماری(2022)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
A Hamiltonian Monte Carlo EM algorithm for generalized linear mixed models with spatial skew latent variables
STATISTICAL PAPERS(2023)
^امید کریمی
میدان تصادفی چوله نرمال بسته منعطف برای تحلیل داده‌های فضایی چوله
مجله علوم آماري(2024)
^امید کریمی, ^فاطمه حسینی*
استنباط شبه درست نمایی پاسخ های فضایی گسسته (مطالعه موردی داده های بارندگی استان سمنان)
(2013)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
تحلیل مدل‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با استفاده از تقریب لاپلاس آشیانی جمع‌بسته
(2014)
^امید کریمی, منور محمد کریمی
شبیه‌سازی از توزیع‌های چوله‌نرمال و چوله‌تی بسته با بکارگیری آن‌ها روی مدل معکوس سایسمیک بیزی
(2016)
^امید کریمی
تحلیل درستنمایی تاوانیده برای توزیع چوله نرمال و چوله تی
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^امید کریمی
برآورد بیزی پارامترها و وراثت پذیری در مدل های حیوانی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی مدل های اقتصادسنجی فضایی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9321552001, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی برای دادههای فضایی - زمانی حجیم و کاربرد آن روی دادههای قیمت مسکن شهر تهران
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^امید کریمی*
آماره کاوشی فضایی انعطاف پذیر
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9311552007, ^امید کریمی*
مدل فضایی-زمانی انعطاف پذیر برای داده های آلودگی هوای شهر تهران
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9221552001, ^امید کریمی*
تحلیل بیزی مدل‌های تُنُک فضایی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9411552017, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
Number of Inseminations to Conception in Iranian Holstein cows using Bayesian Markov Random Fields
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
یک الگوریتم تقریبی جدید برای تحلیل درستنمایی مدل‌‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با متغیرهای پنهان چوله نرمال
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
برآورد بیزی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامترهای مدل آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با مدل اتو رگرسیوشرطی
یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2017-08-30)
9311552003, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی و بیزی تقریبی برای داده‌های قیمت ملک تهران
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی و درستنمایی داده های بقای خوشه بندی شده
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
9511552003, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل های فضایی‐ زمان چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل مقادیر گمشده در داده های فضایی‐زمان با رهیافت بیزی سلسله مراتبی
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مدل های حیوانی با اثرات تصادف ژنتیکی چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
فاطمه پاکباز*, ^فاطمه حسینی, علیرضا نعمت الهی, ^امید کریمی
Analysis of livestock data using Approximate Bayesian computation Approach
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production(2018-02-11)
رستم عبدالهی ارپناهی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, 9312552004
تحلیل بیزی تقریبی مدل های رگرسیون فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
Approximate Composite Marginal Likelihood Inference in SGLM Models with Skew Normal Latent Variables
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل مدل های سری زمانی شمارش فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
سپیده تشرفی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
تحلیل زمانی و فضایی‐زمانی داده های ریسک سلامت در تصادفات جاده ای استان قم
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
حسین والی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
روشهای برآورد در مدل خطی تابعی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9611552013, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی داده‌های شمارشی فضایی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل سری‌ زمانی برداری داده‌های ازدواج و طلاق
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552013, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل سری‌ زمانی چندمتغیره داده‌های مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای استان قم
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552028, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مقایسه رگرسیون خطی با رگرسیون چندکی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552027, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
الگوریتمهای مونت کارلویی برای برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی چوله
چهارمین سمینار ملی آمار فضایی و کاربردهای آن(2021-10-27)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل فضایی داده‌های لرزه‌ای در ایران طی پانزده سال‌ اخیر
چهارمین سمینار ملی آمار فضایی و کاربردهای آن(2021-10-27)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
میدان تصادفی چوله گاوسی ایستا و تقریبا ایستا برای داده‌های فضایی
سیزدهمین سمینار ملی احتمال و فرایندهای تصادفی(2021-09-01)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مدل بندی متغیرهای پنهان در مدل آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با میدان تصادفی چوله گاوسی بسته
سیزدهمین سمینار ملی احتمال و فرایندهای تصادفی(2021-09-01)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
استنباط درستنمایی مرکب در مدلهای آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با استفاده از میدان تصادفی چوله گاوسی ایستا
شانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2022-08-24)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل دوجمله ای منفی فضایی با رهیافت داده افزایی پولیا − گاما
شانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2022-08-24)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی تقریبی مدل‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با استفاده از یک میدان تصادفی چوله گاوسی مانا
پنجمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2023-10-25)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل‌ رگرسیون فضایی چوله بر اساس یک زیر کلاس از توزیع CSN
پنجمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2023-10-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
Likelihood Inference for Spatial GLMM based on an Approximately Stationary Skew Gaussian Random Field
چهاردهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2023-08-30)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
بررسی میدان‌ تصادفی چوله منعطف برای داده‌های فضایی
چهاردهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2023-08-30)
^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
معرفی فرم گسسته میدان تصادفی چوله گاوسی بسته و کاربردهای آن
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2011-09-10)
^امید کریمی, دکتر محمدزاده
Pairwise Likelihood in Spatial GLMM with Skew Normal Latent Variables
15th Conference of the International Association for Mathematical Geology, IAMG 2011, Austria(2011-09-05)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
استنباط درستنمایی تقریبی در مدلهای آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی
یازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران(2012-08-28)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
تحلیل ساختاری میدان های تصادفی چوله گاوسی روی داده های فضایی
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-27)
^امید کریمی
سه الگوریتم شبیه سازی از توزیع چوله نرمال بسته و کاربرد آن در مدل معکوس ارتعاشی بیزی
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-27)
^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل نظریه پاسخ سوال به وسیله تابع پیوند چوله نرمال
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^امید کریمی
تحليل بيزي مدل‌هاي دوجمله‌اي منفي فضايي براي داده‌هاي شمارشي فضايي
محمدزاده اصل مهتاب(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مدل هاي فضايي-زماني ناحيه اي با پيشين هاي اتورگرسيو شرطي
محمدزاده شهريار(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از رهيافت درستنمايي مركب
صفاخواه سوگند(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل هاي جمعي فضايي و غير فضايي،
خرم نگين(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هاي برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي
عرب حسن آبادي سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي فضا حالت براي خانواده توزيع هاي نمايي
عبداللهي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي فرآيند لگ-گاوسي كاكس براي داده¬هاي فضايي و فضايي-زماني
صابريان زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل داده هاي سري زماني شمارشي تحت مدل هاي خطي تعميم يافته
تشرفي سپيده(تاریخ دفاع: 1398/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل چند متغيره آمارهاي رسمي ازدواج و طلاق كل كشور طي سال¬هاي 1384 تا 1394
غضنفري مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي-زماني داده¬هاي ريسك سلامت در تصادفات جاده¬اي استان قم طي سال¬هاي 1388 تا 1395
والي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل¬هاي فضايي مقياس بزرگ براساس فرآيند گاوسي تقريبي
احمدخاني وحيد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون نيكويي برازش و مسئله¬ي نقطه تغيير براي توزيع چوله نرمال
فرجام احمد(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي و بيزي داده هاي بقاي خوشه بندي شده
احمدي كمني غزل(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص تغييرات توزيعي فرايندهاي محيطي با استفاده از رگرسيون چندك فضايي-زماني
معصومي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بقا با استفاده از رگرسيون درختي جمعي بيزي
حامدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد ماكسيمم درستنمايي مدل هاي رگرسيوني در اقتصاد سنجي فضايي
اكبري مهديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل نرخ متناسب كاكس براي اثرات متقابل و اثرات غير خطي
شمائي ليلا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اختلاط فضايي در مدل هاي آميخته تعميم يافته فضايي
علي محمدي فرانك(تاریخ دفاع: 1396/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي محاسباتي بيزي تقريبي
چاوندر قدرت اله(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد بيزي و ماكسيمم درستنمايي تقريبي پارامترهاي مدلsglmبا مدل هاي اتو رگرسيون شرطي
چگيني احترام(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خوشه اي بيمار با استفاده ازآماره كاوشي فضايي انعطاف پذير
رهائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل فضايي-زماني انعطاف پذير براي داده هاي آلودگي هواي شهر تهران
نيكو چوبدار فرشته(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي داده هاي بقا با وابستگي فضايي
عزيزي عهديه(تاریخ دفاع: 1395/02/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي براي رگرسيون توزيعي جمعي ساختاري چند متغيره
جهانگير مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مولفه هاي واريانس مدل هاي حيواني با رهيافت بيزي تقريبي
جواهري نيلوفر(تاریخ دفاع: 1395/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استنباط بيزي تقريبي براي مدل هاي اقتصاد سنجي فضايي
بختياري فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و اندازه گيري ريسك نوسانات نرخ ارز و نحوه كنترل پرتفو دارايي هاي ارزي
كاكه سور شيرزاد(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشگويي دادها ي فضايي زماني با رهيافت بيز تقريبي
همايون فال الهام(تاریخ دفاع: 1394/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي تاوانيده، براي توزيع هاي چوله نرمال و چوله تي روي داده هاي فضايي
الياسي طاهره(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مد لهاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از تقريب لاپلاس آشياني جمع بسته
محمدكريمي منور(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل معكوس سايسميك بيزي به وسيله ي توزيع هاي چوله
بخشي شجاعي معصومه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مدل هاي نظريه پاسخ سوال IRT چوله
آقاسي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Bayesian Spatial Regression Models with Closed Skew Normal Correlated Errors and Missing Observations
STATISTICAL PAPERS(2012)
^امید کریمی, دکتر محسن محمدزاده
مدل سازی و پیشگویی فضایی - زمانی متوسط قیمت ماهیانه واحدهای مسکونی شهر تهران(مجری اول)
(2018-07-11)
برازش مدل رگرسیونی نیمه پارامتری ریج به داده های نادقیق(ناظر)
(2020-10-12)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
جزوه طرح ۲ - ۱۴۰۲   (40 بار دانلود)
جزوه خانم ثانی - سال ۱۴۰۲
داده‌های مسکن   (62 بار دانلود)
سال های ۸۹ الی ۹۸ ماهیانه
فصل ۳ کتاب   (90 بار دانلود)
اسکن فصل ۳ کتاب محاسبات آماری
تفاوت های R و Python   (118 بار دانلود)
R & Python
آموزش پایتون   (167 بار دانلود)
آموزش نصب پایتون و مقدمات کار با آن (پروژه آقای محمد شاهپری)
کتاب لاتین داده کاوی با پایتون   (169 بار دانلود)
Mastering Data Mining with Python – Find patterns hidden in your data
بیمه خودرو   (116 بار دانلود)
Automobile Insurance
داده بیمه عمر   (105 بار دانلود)
Life Insurance
داده بیمه سلامت   (106 بار دانلود)
Health Insurance
کتاب لاتین علم داده با R و پایتون   (177 بار دانلود)
Data Science USing Python anD R
فایل ارايه داده‌کاوی   (209 بار دانلود)
Data Mining with Python
سوال ۹ مسابقات   (129 بار دانلود)
سوال گسسته
فصل اول و دوم کتاب آمار و احتمالات مهندسی   (160 بار دانلود)
آمار و احتمالات مهندسی- دکتر نعمت الهی
راهنمای نصب نرم افزار R و RStudio   (184 بار دانلود)
Installing R and RStudio created by Bedore
داده‌های تصادفات   (236 بار دانلود)
داده‌های تعداد تصادفات درون شهری
روش رد و پذیرش (مونت کارلو)   (292 بار دانلود)
Importance sampling, Accept-Reject Sampling (Monte Carlo)
فصل پنجم کتاب- طرح بلوکی و ...   (674 بار دانلود)
کتاب مونت گمری فصل پنجم - طرح بلوکی و مربع لاتین و ...
فصل چهارم کتاب- مناسبت مدل   (494 بار دانلود)
کتاب مونت گمری فصل چهارم - مناسبت مدل
اسکن فصل سوم کتاب   (523 بار دانلود)
کتاب مونت گمری فصل سوم - طرح تصادفی ساده
فصل اول و دوم کتاب- محاسبات آماری   (691 بار دانلود)
اسکن کتاب -فصل‌های اول و دوم
فصل ششم کتاب - پیوسته ۱   (536 بار دانلود)
فصل ششم کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
فصل پنجم کتاب - پیوسته ۱   (524 بار دانلود)
فصل پنجم کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
فصل چهارم کتاب - پیوسته ۱   (590 بار دانلود)
فصل چهارم کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
فصل سوم کتاب - پیوسته ۱   (494 بار دانلود)
فصل سوم کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
فصل دوم کتاب - پیوسته ۱   (521 بار دانلود)
فصل دوم کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
فصل اول کتاب - پیوسته ۱   (569 بار دانلود)
فصل اول کتاب جانسون- ترجمه دکتر نیرومند
اسکن کتاب فصل یک و دو   (622 بار دانلود)
کتاب مونت گمری فصل های یک و دو
کدهای درس روش‌های عددی و شبیه‌سازی سال ۹۹   (398 بار دانلود)
Simulation R codes-2021
فصل ۹ کتاب   (451 بار دانلود)
حل تمرین نظریه اندازه ۲   (504 بار دانلود)
حل بعضی تمرینات همگرایی و امید ریاضی
اسكن فصل ۸ کتاب (رگرسیون خطی ساده)   (557 بار دانلود)
اسكن كتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲)- فصل ۸ - رگرسیون خطی ساده
کتاب لاتین شبیه سازی با R   (577 بار دانلود)
Introduction to Probability Simulation and Gibbs Sampling with R
اسکن کتاب آمار و احتمال مهندسی (قسمت دوم)   (585 بار دانلود)
اسکن فصل های شش تا هشت کتاب (دکتر مشکانی)
اسکن کتاب آمار و احتمال مهندسی (قسمت اول)   (506 بار دانلود)
اسکن فصل های یک تا پنج کتاب (دکتر مشکانی)
حل سوالات امتحان اول   (565 بار دانلود)
حل یک نمونه از سوالات امتحان فصل ۸-سال ۹۹
مسائل تکمیلی ۱   (587 بار دانلود)
محاسبه لگاریتم تابع درستنمایی و رسم آن با نرم‌افزار
مسائل آمار ۲ (تکمیلی ۱)   (516 بار دانلود)
لینک دانلود نرم افزار SPSS 26   (439 بار دانلود)
spss 26 for windows and Mac
نمونه فایل پایان نامه جدید   (508 بار دانلود)
فایل‌های زی‌پرشین پایان نامه کارشناسی ارشد
جدول توزیع فیشر   (542 بار دانلود)
جدول توزیع F
جدول توزیع کای دو   (516 بار دانلود)
جدول توزیع کای اسکویر
جدول توزیع تی استیودنت   (441 بار دانلود)
جدول توزیع t-student
جدول توزیع نرمال استاندارد   (1502 بار دانلود)
جدول Z
نرم افزار آماری مینی تب ۱۹   (610 بار دانلود)
MiniTab19
كتاب طرح ۲   (860 بار دانلود)
اسكن كتاب طرح ۲- مونت گومری
كتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲)   (1318 بار دانلود)
كتاب دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی
كتاب احتمال- دکتر پاشا   (502 بار دانلود)
اسكن كتاب احتمال
كتاب لاتین رزنیک   (436 بار دانلود)
جزوه نظریه اندازه و احتمال مالي   (471 بار دانلود)
جزوه آقای سید علیان-سال ۹۸
جداول آماری -توزیع‌ها   (594 بار دانلود)
مقادیر جدول توزیع کای دو، توزیع تی و توزیع فیشر
کتاب آمار ۱ قسمت ۵   (716 بار دانلود)
فصل ۷ و ۸ کتاب همراه با مسائل
داده های امتحان   (495 بار دانلود)
داده های stat99-1.txt و stat99-2.txt
داده های R طرح ۱ سال ۹۹   (470 بار دانلود)
داده های مثال ۱-۵ و ۲-۵ و ۳-۵ و ۵-۵ طرح ۱
کدهای R درس طرح ۱ سال ۹۹   (403 بار دانلود)
داده ها در یک فایل جدا به نام داده های R قرار گرفته است.
کدهای R درس پیوسته ۱ سال ۹۹   (495 بار دانلود)
کدهای R درس پیوسته ۲ - ۹۹   (432 بار دانلود)
تا جلسه دوازدهم
کدهای R درس محاسبات آماری سال ۹۹   (503 بار دانلود)
کدهای R تمام جلسات + کدهای رگرسیون
کتاب آمار ۱ قسمت ۴   (718 بار دانلود)
فصل ششم- متغیرهای تصادفی گسسته
کتاب آمار ۱ قسمت ۳   (747 بار دانلود)
فصل پنجم- مبحث احتمال
مسایل فصل ۵ طرح ۱   (480 بار دانلود)
مثال طرح مربع یونانی لاتین و مسایل فصل ۵ کتاب
جداول داده ای پیوسته ۲-قسمت ۲   (542 بار دانلود)
جداول: ۱۲-۹ و ۳-۱۱ و ۴-۱۱ و ۵-۱۱ و ۶-۱۱
مثال ۵-۴ کتاب مونتگمری   (557 بار دانلود)
مثال حل شده طرح مربع لاتین
کتاب طرح و تحلیل آزمایش‌ها با R   (546 بار دانلود)
Design and Analysis of Experiments with R John Lawson 2015 by Taylor & Francis Group
جزوه آمار رسمی   (672 بار دانلود)
جزوه دکتر نورمحمدی
جزوه آموزش طرح ۱ با Minitab19   (709 بار دانلود)
جزوه آموزشی طرح۱ - خانم صالحی
جزوه پیوسته-بخش دوم   (840 بار دانلود)
بخش دوم
کتاب پیوسته ۲ - قسمت ۱   (772 بار دانلود)
اسکن فصل هشتم کتاب
کتاب پیوسته ۲ - قسمت ۲   (732 بار دانلود)
اسکن فصل نهم کتاب
محاسبات آماری-۲   (847 بار دانلود)
قسمت دوم اسکن کتاب محاسبات آماری
مثال ۱-۵ کتاب   (498 بار دانلود)
داده‌های مثال ۱-۵ و حل آن صفحه ۱۶۳
کتاب آمار ۱ قسمت ۲   (877 بار دانلود)
از صفحه ۸۵ تا فصل پنجم صفحه ۱۵۸
کتاب آمار ۱ قسمت ۱   (1174 بار دانلود)
بخش اول تا فصل ۳ صفحه ۸۴
جدول ۸-۱ و ۸-۲   (554 بار دانلود)
پیوسته ۲
جداول کتاب طرح آزمایش   (472 بار دانلود)
مقادیر جدول دانکن- دانت-دامنه استیودنت شده
محاسبات آماری-۱   (804 بار دانلود)
اسکن کتاب -قسمت اول
مسائل فصل سوم طرح ۱   (466 بار دانلود)
کتاب مونتگمری
پیوسته۱ با R   (598 بار دانلود)
جزوه فارسی پیوسته۱ با R
داد۰ های پیوسته ۱   (561 بار دانلود)
داده های جداول کتاب و بعضی مسائل کتاب
جزوه پیوسته ۱ بخش اول   (725 بار دانلود)
جزوه طرح ۱ (خانم ساریخانی)   (828 بار دانلود)
منبع کتاب طرح آزمایش ها مونتگمری
فصل ۳ بخش تحلیل واریانس   (786 بار دانلود)
کتاب طرح آزمایش مونتگمری
مسائل فصل دوم طرح ۱   (581 بار دانلود)
مسایل فصل دوم کتاب مونتگومری
سایت اطلاعات آماری استـان تـهران   (477 بار دانلود)
http://amar.thmporg.ir/
جزوه طرح ۲   (814 بار دانلود)
(جزوه خانم ساریخانی)-سال 99
رسم بیضی گون با R   (457 بار دانلود)
Ellipse plots in R
مثال محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس ۳*۳   (536 بار دانلود)
FINDING EIGENVALUES AND EIGENVECTORS
تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی با R   (462 بار دانلود)
Principal Components and Factor Analysis with R
کتاب لاتین Applied Multivariate Statistics with R   (547 بار دانلود)
Zelterman, D., (2015), Applied Multivariate Statistics with R, Springer
تحلیل مولفه های اصلی   (1609 بار دانلود)
Principal Component Analysis (Ruey S. Tsay Lecture 6)
کدهای R درس شبیه سازی سال ۹۸   (530 بار دانلود)
نیمسال اول
داده‌های سوالات مسابقات آماری   (460 بار دانلود)
سایت های مهم برای داده   (593 بار دانلود)
استخراج داده های واقعی
سوالات مسابقات آماری   (579 بار دانلود)
راهنمای سری زمانی با R   (685 بار دانلود)
محاسبات آماری با R   (634 بار دانلود)
پروژه خانم حامدی
Practical Regression and Anova using R   (522 بار دانلود)
Julian J. Faraway --July 2002
Regression Diagnostics with R   (504 بار دانلود)
تشخیص مدل رگرسیون
دستورات مفید R درس رگرسیون ۱   (613 بار دانلود)
جدول‌های درس کنترل کیفیت آماری   (549 بار دانلود)
کدهای R درس رگرسیون ۱ سال ۹۷   (435 بار دانلود)
ترجمه کتاب شبیه سازی   (854 بار دانلود)
فایل زیپرشین   (592 بار دانلود)
داده‌های ۹۸ - ۱   (521 بار دانلود)
کدهای R درس محاسبات آماری سال ۹۸   (540 بار دانلود)
کدهای R درس شبیه‌سازی سال ۹۸   (570 بار دانلود)
مساله ۱   (838 بار دانلود)
مساله ۱ محاسبات

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تحلیل آماری   (46 بار دانلود)
رشته : مدیریت , گرایش : ارشد
الگوهای احتمالی   (39 بار دانلود)
ارشد آمار اقتصادی

رشته : آمار اقتصادی , گرایش : ارشد
داده کاوی   (76 بار دانلود)
رشته : آمار
آمار ریاضی ۱   (75 بار دانلود)
رشته : آمار
آمار ریاضی ۲   (119 بار دانلود)
رشته : آمار
محاسبات آماری   (233 بار دانلود)
رشته : آمار
روش‌های عددی و شبیه‌سازی   (541 بار دانلود)
رشته : آمار
طرح آزمایش های (۲)   (414 بار دانلود)
رشته : آمار
روش‌ھای چند متغیره پیوسته 2   (441 بار دانلود)
رشته : آمار
نظریه اندازه و احتمال   (2339 بار دانلود)
رشته : ارشد مالی و آمار ریاضی
روش‌ھای چند متغیره پیوسته 1   (513 بار دانلود)
رشته : آمار
آمار و کاربرد آن در (مدیریت و حسابداری) ۲   (521 بار دانلود)
رشته : حسابداری-مدیریت
روشهای چند متغیره گسسته ۱   (519 بار دانلود)
رشته : آمار
آمار مقدماتی (آمار ۱ مدیریت و آمار ۱ حسابداری)   (616 بار دانلود)
رشته : آمار- حسابداری-مدیریت
آشنایی با آمار رسمی   (671 بار دانلود)
رشته : آمار
کنترل کیفیت آماری   (593 بار دانلود)
رشته : آمار
شبیه‌سازی   (524 بار دانلود)
رشته : آمار و کاربردها
طرح آزمایش های ۱   (616 بار دانلود)
رشته : آمار
رگرسیون ۱   (633 بار دانلود)
رشته : آمار
آمار و احتمالات مهندسی پیشرفته   (565 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : ایمنی شناسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان -روبروی پارک سوکان-پردیس یک -دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر-گروه آمار - کد پ:19111- 35131
omid.karimi@semnan.ac.ir
(+98)2331535764

فرم تماس